8.12.2015 cup of swear

12338470_1000421283334307_1414478410_n

Pojďme k sobě být upřímní. Před dlouhou dobou se mi podařilo navštívit nejlepší kavárnu světa Industru a usrkávat si espresso. Adam Obrátil se přes kávovar nahnul k barovému stolečku vtipně pojmenovanému espresso bar a ptal se jak mi chutná. Když jsem jen uctivě poděkoval, tak mi vynadal.
Vynadal mi proto, že nechtěl slyšet uctivé a milé žvásty. Chtěl slyšet feedback. Občas máme tendenci neurazit své kamarády, nebo baristy jejichž práce si vážíme. Ne, nemluvím teď bohužel k samozvaným odborníkům co si fotí Vaše výtvory a hodnotí kvalitu latte artu, nebo poměřují kyselost kávy mezi kavárnami, či směnami. Mluvím zde o baristech, kteří znají techniku, extrakci, charakter kávy a dokáží předávat objektivní zpětnou vazbu. Vy byste neměli zůstávát u spokojeného poděkovaní.
Dalším zážitkem pro mě byla směna s vynikajícím baristou, kterého obdivuji pro energii a entuziasmus s jakým věnuje 200% svého času kávě. Někdo komu věří si takovému nadšenci může dovolit říci bez toho aby se ho dotkl, v čem může svou techniku zlepšit, na čem zapracovat. A já se stranil celou směnu promluvit a přitom mi ty drobnosti ležely na jazyku, ne jako peskování, pouze jako doporučení, jak být ještě lepší.
To čím jsem, kde jsem, jak jsem, je práce Adama, Zdeňka, Vandy, Zuzky a vás všech, kteří jste neváhali a byť vlídně (či ménně vlídně) mě upozornili na chyby, kterých jsem se dopouštěl a často stále dopouštím. Ale neutuchající snaha zlepšovat skill u sebe a druhých, je věc, která nám pomůže být lepší.

Apeluji na Vás přátelé a kamarádi, a přísahám na konzistentní tlak, říkejme si zpětnou vazbu. Nebuďme k sobě jen milí, ale motivujme se ke zlepšení. Jen tak natrhneme světu zadek.
Já už s tím uctivým děkováním končím a pokud mě někdy něco napadne, budu o tom mluvit otevřeně, tak přísahám!
… a vy pojďte se mnou;)

Let’s be honest with each other. A long time ago I visit the world’s best Industra coffee and sip an espresso. Adam leaned toward coffee table wittily named espresso bar and asked me how it tastes. When I just politely thanked, he berated me.

Scolded me because he did not want to hear a respectful and nice stuff. He wanted to hear feedback. Sometimes we tend not to offend friends, or barista whose work you appreciate. No, I do not speak now about the self-styled experts evaluates the quality of latte art, or measure the acidity of coffee. I am talking here about the barista who know the technique of extraction, the character of coffee and are able to transmit objective feedback. You should not remain satisfied with gratitude.
A further highlight for me was the shift with an excellent barista who admire the energy and enthusiasm with which devotes 200% of his time to coffee. Some trusts can afford to say without having bad feeling, what he can improve in technique, what to work on. And he shunned the entire shift while I had the little things on my tongue not saying a word. But the words does not mean chastise. Only as recommendations on how to be even better.
This is what I am, where I am, how I work it is just because Adam, Zdenek, Vanda, Zuzka and all of you who have not hesitated and even kindly (or less kindly) pointed out the mistakes I have committed and are still often oversimplified. But the relentless drive to improve skill for self and others, is the thing that will help us to be better.
I appeal to you friends, and I swear on majestic consistent pressure, let’s call your feedback. Let us not just being nice to each other, but to motivate improvement. Then we can kick the world ass.
I already quit with giving reverent thanks, and if I have ever an idea about your work, I’ll talk about it openly, I swear!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s